ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา  2566

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน

จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  โดยมีอายุดังนี้

1.1 ชั้นบริบาล รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 2 ปี และไม่เกิน 3 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2564)

1.2 ชั้นอนุบาล1 รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 ปี และไม่เกิน 4 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566(เกิดก่อน 15 พ.ค. 2563)

1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 รับเด็กชาย–หญิง ที่มีอายุ 6 ปี และไม่เกิน 7 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566   (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2560)

  1. การรับสมัคร
รายการ วัน เดือน ปี
รับสมัคร 1 ธันวาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13 กุมภาพันธ์ 2566
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ 25 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 1 มีนาคม 2566
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมค่าบำรุงการศึกษา 1 – 3 มีนาคม 2566
ปฐมนิเทศ 4 มีนาคม 2566

รับสมัคร  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การรายงานตัว  ตามวันที่กำหนด หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกลำดับสำรองทดแทน                 3. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

3.1   สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                                              จำนวน  1 ฉบับ

3.2   ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                                 จำนวน  1 ฉบับ

3.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา                                              จำนวน  1 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา                                             จำนวน  1 ฉบับ

3.5   รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                                                               จำนวน  1 รูป

3.6   ค่าสมัคร                                                                           จำนวน 150 บาท

3.7  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาด้วย

**เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับสำเนา         ให้รับรองถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย**

 

  1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน รวมทั้งสิ้น 195 คน แยกเป็น

4.1  ชั้นบริบาล                                                                  จำนวน  25  คน

4.2  ชั้นอนุบาล                                                                 จำนวน  80  คน

4.2.1  ชั้นอนุบาล 1                                                       จำนวน  60  คน

4.2.2  ชั้นอนุบาล 1 ห้องเรียน GrapeSEED                              จำนวน  20  คน

4.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                     จำนวน  90 คน

4.3.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                             จำนวน  70 คน

4.3.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน GrapeSEED                   จำนวน  20 คน

  1. การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

5.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ผู้ปกครองจะต้องมาทำใบมอบตัว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

5.2  ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

5.3  ถ้าผู้ปกครองไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

        หมายเหตุ  ไม่ต้องนำเด็กมาในวันมอบตัว
  1. ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่

ระดับ

บริบาล อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 8,700 7,700 8,000
2 8,000 7,000 7,800

*ห้องเรียน GrapeSEED ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  1. เครื่องแต่งกาย

ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามคู่มือการปฐมนิเทศของโรงเรียนฯ

  1. การเปิด – ปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2566 มี 2 ภาคเรียน โดยจะเปิด – ปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เปิดวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.  044-611221 ต่อ 1802 , 082-9463556

Line ID : bru.ds

Facebook page: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

GrapeSEED Thailand.com 

📌  คลิกที่นี่  ประกาศ ระเบียบ ใบสมัคร รับสมัครนักเรียน ปี 2566

 

 

แชร์ข่าวนี้