ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2566-2570) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2566-2570) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2566-2570) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

     โดยระดับการศึกษาปฐมวัย ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ คุณภาพเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

     ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์

แชร์ข่าวนี้