ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ และกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติกล่าวคำนิยม
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ และร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมิน
ขอบคุณเด็กๆ ทุกสายชั้น ทุกคนทำหน้าที่ได้มาก แสดงอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนสาธิตที่ให้ความร่วมมือ ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้ภาพงานออกมาสำเร็จได้อย่างงดงาม
และขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “รุ่นโรงเรียนพระราชทาน”

โกวิท วัชรินทรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้