ข่าวประชาสัมพันธ์

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่มสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นำโดย

อาจารย์ ดร.โกวิทวัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

นางจิรัฐิพร นวนสาย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายพิชิต มีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภูมิทัศน์

นายอดินันท์ ศรีชมภู  ครูโรงเรียนสาธิต

นายศุภกร วงศ์ทองเจริญ ครูโรงเรียนสาธิต

นางนริศรา สวัสดี ครูโรงเรียนสาธิต

และในช่วงบ่าย

โรงเรียนสาธิตได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่ากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีการศึกษา 2565 วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

กิจกรรมจิตอาสา “การพัฒนาผืนป่ากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง” เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 700 คน คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จำนวน 75 คน

โดยจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรราลงกรณฯ พรชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีจิตอาสา พัฒนาผืนป่า และพัฒนาบริเวณ

สถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เสียสละเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลนักเรียน ในการทำกิจกรรม  คุณครูประจำชั้น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสุทธินันท์ ขาวงาม

นางสาวฐิติรัตน์ แปลกไธสง

 

 

แชร์ข่าวนี้