ข่าวประชาสัมพันธ์

D.A.R.E 2565 (โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน )

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E  (โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน)

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้น ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง  ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกัน และลดความรุนแรงในเด็กนักเรียน ซึ่งการดำเนินงานของโครงการ กำหนดให้มีครูตำรวจ D.A.R.E. เข้าทำการสอนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้น ป.5/1 ป.6/1-3  จำนวน 77 คน  เข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง เดือน สิงหาคม 2565

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. นักเรียนเข้าใจถึงปัญหา ผลเสีย ความเสี่ยงทางด้านร่างกาย ความรู้สึก สังคม กฎหมาย

และผลกระทบจากการเสพ บุหรี่ กัญชา เหล้า ยาบ้า สารระเหย

  1. สร้างทักษะให้นักเรียน ในการแสดงออกอย่างมั่นใจ รู้จักปฏิเสธ ลดแรงกดดันจากเพื่อน

ร่วมวัย ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย กลุ่มเสี่ยง  รู้จักหลีกเลี่ยงเมื่อเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบตัดสินใจแบบ D.A.R.E. บนพื้นฐาน ข้อมูลที่ถูกต้อง

  1. เสนอทางเลือกให้กับเด็กนักเรียน โดยสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้

ตอบคำถาม รูปแบบการปฏิเสธ การโต้ตอบอย่างมีเหตุผล ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่ดี ที่ได้การเรียนนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ แทนการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กำหนดการปิดโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

08.45 น.        เรียนเชิญ ครูตำรวจ D.A.R.E.

ร้อยตำรวจตรีหญิงสุทธิพร  ไชยวิเศษ  รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์  กล่าวความเป็นมาของโครงการ D.A.R.E.

09.00 น.        ตัวแทนนักเรียนอ่านเรียงความ D.A.R.E.

09.10 น.        เรียนเชิญ   ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

พันตำรวจโทรังสิวัฒน์ กังศรานนท์

มอบเกียรติบัตร และรางวัลเขียนเรียงความ D.A.R.E ดีเด่น มี 3 รางวัล

  1. เด็กชายอธิภัทร สายทอง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การเขียนเรียงความ D.A.R.E.
  2. เด็กชายภัคภัทร ศรีคำ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การเขียนเรียงความ D.A.R.E.
  3. เด็กหญิงกนกวรรณ นามโบราณ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การเขียนเรียงความ D.A.R.E.

 

ภาพเข้ารับมอบเกียรติบัตร แสดงว่าได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

 

แชร์ข่าวนี้