ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน

จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  โดยมีอายุดังนี้

1.1 ชั้นบริบาล รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 3 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (เกิดก่อน 15 พ.ย. 2559)

1.2 ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 ปี และไม่เกิน 4 ปี ในวันที่  16  พฤษภาคม   2562 (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2559)

1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กชาย–หญิง ที่มีอายุ 6 ปี และไม่เกิน 7 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2556)

การรับสมัคร

รายการ ห้อง GrapeSEED ห้องปกติ
รับสมัคร 11 ธันวาคม 2561 – 30 มกราคม 2562 2 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 31 มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์  2562
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ 9 กุมภาพันธ์ 2562 16 กุมภาพันธ์  2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน 12 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์  2562
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าบำรุงการศึกษา

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม  2562
ปฐมนิเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2562 2 มีนาคม 2562

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

3.1   สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **จำนวน   1 ฉบับ

3.2   ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **จำนวน   1 ฉบับ

3.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา จำนวน   1 ฉบับ

3.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จำนวน   1 ฉบับ

3.5   รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน   1 รูป

3.6   ค่าสมัคร จำนวน 150 บาท

3.7  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาด้วย

**เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับสำเนาให้รับรองถูกต้อง     พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย**

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.  044-621277 , 082-9463556
Line ID : bru.ds
Facebook page: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์       

แชร์ข่าวนี้