ข่าวประชาสัมพันธ์

GrapeSEEDers Funday English Camp

GrapeSEEDers Funday English Camp ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ GrapeSEEDers Funday English Camp ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนห้องเรียน GrapeSEED ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2-6/3

แชร์ข่าวนี้