ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธิตรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา  2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน 

จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  โดยมีอายุดังนี้

 1. ชั้นบริบาล รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 2 ปี และไม่เกิน 3 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2561)
 2. ชั้นอนุบาล1 รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 ปี และไม่เกิน 4 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563(เกิดก่อน 15 พ.ค. 2560)
 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่1 รับเด็กชาย–หญิง ที่มีอายุ 6 ปี และไม่เกิน 7 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2557)

การรับสมัคร

รายการ ห้อง GrapeSEED ห้องปกติ
รับสมัคร 9 ธันวาคม 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 6 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์  2563
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ 15 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2563 4 มีนาคม 2563
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าบำรุงการศึกษา

19 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 4 – 7 มีนาคม  2563
ปฐมนิเทศ 29 กุมภาพันธ์ 2563 7 มีนาคม 2563

รับสมัคร

ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การรายงานตัว

ตามวันที่กำหนด หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกลำดับสำรองทดแทน

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

 • สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                           จำนวน  1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **        จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา                             จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา                         จำนวน  1 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                                                      จำนวน  1 รูป
 • ค่าสมัคร                                                                       จำนวน 150 บาทกรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาด้วย

**เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับสำเนาให้รับรองถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย**

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน รวมทั้งสิ้น 195 คน แยกเป็น

 1. ชั้นบริบาล                                                          จำนวน  25  คน
 2. ชั้นอนุบาล                                                          จำนวน  84  คน
 3. ชั้นอนุบาล 1                                                       จำนวน  60  คน
 4. ชั้นอนุบาล 1 ห้องเรียน GrapeSEED                จำนวน  20  คน
 5. ชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียน GrapeSEED               จำนวน   4   คน
 6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                         จำนวน  86 คน
 7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                         จำนวน  70 คน
 8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน GrapeSEED  จำนวน  16 คน

การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ผู้ปกครองจะต้องมาทำใบมอบตัว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
 3. ถ้าผู้ปกครองไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ  ไม่ต้องนำเด็กมาในวันมอบตัว

ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ ระดับ
บริบาล อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 8,700 7,700 8,000
2 8,000 7,000 7,800

*ห้องเรียน GrapeSEED ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เครื่องแต่งกาย

ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามคู่มือการปฐมนิเทศของโรงเรียนฯ

การเปิด – ปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2563 มี 2 ภาคเรียน โดยจะเปิด – ปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563

————————————————-

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร.  044-611221 ต่อ 1802 , 082-9463556

Line ID : bru.ds

Facebook page: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

GrapeSEED Thailand.com

—————————————–

เอกสารแนบท้าย : 

แชร์ข่าวนี้